Етически проблеми на феминизма и джендърната идеология в светлината на християнската нравственост и предизвикателствата на трансхуманизма

Костадин Нушев повдига правилно много важен въпрос – необходимостта от разясняване на „традиционните ценности“ като такива с корени в християнството и такива, които се противопоставят на джендър идеологията. Нушев сочи позицията на Българската православна църква по въпроса на Истанбулската конвенция и произхода на традицията семейството да бъде зачитано от държавата по модела на християнския брак. Чрез подробното и внимателно описание на християнския брак и свещеното тайнство, което представлява той, без да навлиза в критика на идеологията на джендъра, доц. Нушев разкрива несъвместимостта между идеята за „брачно равенство“, която всъщност означава „брачно беззаконие“, и утвърдената християнска същност на брака. Текстът внимателно изяснява връзката между термините залегнали в темата на броя. (Из “Уводни думи на редактора”)


Християнските нравствени ценности, според учението на Църквата, имат универсален характер и се възприемат чрез съвестта и нравственото чувство, определят здравия разум, насочват волята, освещават религиозните чувства и облагородяват духовните възприятия на човека като съзнателна личност, сътворена по Божи образ (Бит. 1:26-28). Тези християнски ценности се формират в семейството чрез възпитанието и общуването между родители и деца, защото се зараждат от любовта между съпрузите и се предават на децата, които израстват в семейната среда и се подготвят за своя живот като граждани и зрели личности. Осмислянето и осъзнаването на съвременните обществени условия и нравствени проблеми в светлината на християнските ценности е свързано дълбоко и фундаментално с разбирането за християнския светоглед, който оформя до голяма степен основите и облика на западната цивилизация и съвременното европейско културно и демократично пространство. До голяма степен нравственото съзнание на западната цивилизация, а също така и философското наследство и юридическо самосъзнание, правните принципи, правосъзнанието и ценностната система на обществото са оформени и изградени от християнството като универсална религия и християнския възглед за човека.

Християнският мироглед и християнската ценностна система са в основата на нашето разбиране за света и човека, за обществото и държавата, за правото, културата, образованието и морала. Християнството като универсална система от ценности и норми продължава да определя в голяма степен нашето светоусещане и световъзприятие независимо от широкото разпространение и на други алтернативни секуларни светогледни системи в областта на политиката, морала, правото и културата в съвременния свят, защото християнският морал продължава да бъде фундамент на вековното разбиране за човека, семейството, обществото и държавата в модерната цивилизация, която има християнски духовни корени.

Една от областите на по-сериозно идейно и идеологическо разминаване и разномислие между християнството и съвременните секуларни идеологически течения, каквито са феминизмът, джендърната теория и трансхуманизмът, се очертава в сферата на сексуалната етика и опитите, свързани с модерни и постмодерни проекти да се изграждат алтернативни на класическата християнска визия за човека философски и идеологически доктрини, културни стереотипи, светогледни теории и етически учения.

Част от тези философски, етически и политически учения произтичат от руслото на модерния ренесансов хуманизъм, но в своята антихристиянска насоченост се противопоставят на вярата в Бога и на библейската визия за човека. Те отхвърлят или подменят теоцентричната християнска антропология и изграждат свои алтернативни теории и концепции за природата на човека като разумно и свободно същество, търсят отговори на загадката на човека като културно и социално формиращо се битие или като субект на индивидуални права и уникални жизнени и творчески възможности.

Сред тези модерни и постмодерни философски и идеологически учения са феминизмът и джендърната теория, които в своите радикални варианти подхранват на свой ред други постмодерни идеологически направления, свързани с апологията на хомосексуализма и различните съвременни версии на трансхуманизма.

Тук ще бъде направен опит за кратък богословски обзор на тези съвременни направления в областта на философската антропология и политическата мисъл от гледна точка на християнската етика и в светлината на някои съвременни официални становища на Православната църква. Това са публично изразени становища за трансджендърната идентичност и еднополовите бракове, за понятието на човешкия пол и достойнството на мъжа и жената според Божия творчески план, библейските и християнски виждания за брака и съвместното съжителство на съпрузите в духовната общност на семейството. […]


Из статията „Етически проблеми на феминизма и джендърната идеология в светлината на християнската нравственост и предизвикателствата на трансхуманизма“ от брой 61 на СВ.

Тук можете да изтеглите брой 61. Феминизъм, хомосексуализъм, трансджендъризъм и трансхуманизъм. Съвременни богословски измерения и човешки права. Юли 2023 г.

Сподели:

Подобни постове