“Зеленият сертификат” е противоконституционен, дискриминационен, противоречащ на закона и следва да бъде незабавно отменен – пресконференция в БТА

Пресконференция на жалбоподатели срещу заповед на МЗ от 03.11.2021 г.

На 12.11.2021 г. над двадесет лица и организации подадоха жалба срещу заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването. В жалбата се настоява за прогласяване на нищожността на цитираната заповед, с която се дерогира противозаконно Конституцията на Република Българя и се отменят основни човешки права. С въвеждането на така наречения медицински или „зелен сертификат“ министърът на здравеопазването извършва пряка дискриминация, подбужда към дискриминация и създава застрашителна среда за хората без сертификат. Настоява се за незабавно спиране на действието и изпълнението на заповедта, поради експерименталния характер на инжекциите срещу респираторното заболяване Ковид-19. Въвеждането на дискриминационни и крайно ограничителни мерки чрез заповед на министър, в нарушение на Основния закон и фундаментални човешки права, е незаконосъобразно и съдът следва да отмени заповедта и да прогласи нейната нищожност. Мерките, въведени от МЗ, са несъразмерни, наложени без легитимно законово основание и неприсъщи за едно демократично общество.

Поради липсата на ясна, публично обявена информация за негативният ефект от ваксините, които са само с условно разрешение за употреба и с неясно действие в дългосрочен план, в жалбата се иска и незабавно спиране на изпълнението на заповедта, с оглед непредвидимите негативни последици за живота и здравето на хората.

Основни човешки права никога не са били, и не бива да бъдат, поставяни в зависимост от дадена медицинска процедура в едно демократично и свободно общество.

Призоваваме към лично и организационно присъединяване към жалбата, както и към предприемане на действия за индивидуална защита от всеки, на когото се иска „зелен сертификат“, чрез жалба пред Комисия за защита от дискриминация.

Организатори: Жалбоподатели по цитираната жалба от 12.11.2021 г., представлявани от адв. д-р Виктор Костов

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове