Search Results for: Споразумение за имуществена престация с нестопанска цел (Условия)

Споразумение за имуществена престация с нестопанска цел (Условия)

Споразумение за имуществена престация с нестопанска цел (Условия)   Предмет Настоящите условия дават правната рамка на спомоществователни престации (СП), обикновено изрязващи с в неголеми парични суми с цел извършване на целева нестопанска дейност. Страни От една страна, получателят на престациите е фондация Преображение, регистрирана в Търговския регистър и регистър на юридически лица с нестопанска цел -- ТРРЮЛНЦ и по-специално проект Свобода за всеки (Организацията), а от друга – лице, което предоставя престацията и симпатизира на дейността на Организацията и цели подпомагането ѝ, което осъществява участие на лицето в проекта „Партньорска програма“ (Партньор). Цели Престацията от неголеми парични суми за нестопанска дейност (СП) се превежда в брой или по сметка, за целите на проект Свобода за всеки или други оперативни нужди на Организацията, например: поддържка на уебсайт и домейни с интернет…
Read More