Кръгла маса

Кръгла маса

Кръглата маса е дискусионен двудневен форум в рамките на два дни през 2005 г. като част от проекта “Свобода за всеки”. Целта на тази дискусия бе: (1) да се установят основните разбирания за понятията “свобода на религията” и “свобода на съвестта”, (2) да се прецени състоянието на тези фундаментални свободи в България към момента и (3) да се очертаят тенденциите за бъдещото развитие в състоянието на тези човешки права в страната, както и въздействието на това развитие върху изграждането на гражданско общество в България.

Диалогът и представянето на различни гледни точки е от съществено значение в работата на двудневната кръгла маса. В същото време отправната точка за анализ е: доколко има реално съществуване на свобода на съвестта и религията в България съгласно нормите на конституцията, Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, както и други международни документи, по които България е поела ангажимент. Анализът на състоянието на тези основни права включва културните и исторически особености на разбирането и прилагането на човешките права и правото на свобода на религия в България. В същото време, тези особености бяха поставени в контекста на новите условия на европеизация и промяна в ценностите в българското общество от тоталитаризъм към свобода на личността и от потистически обществен режим към гражданско свободно общество.

Участници в Кръглата маса бяха религиозни лидери, правозащитници и адвокати по човешки права и по свобода на религията, държавни чиновници и политици, представители на нестопански организации. Целта на групата от участници бе постигането на разбиране за концепция, която да се превърне в работещ модел на отношенията църква-държава и работещ модел за гарантиране на спазването на тези основни за свободното гражданско общество права. Диалогът на тази работна група очакваме да се превърне в сътрудничество за прилагането на този работещ модел.

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове