Ще управлява ли ислямът света?

{loadposition user10}

Ислямът ще властва над света
Надпис на плаката:
Ислямът ще властва над света

Ако е така, по-добре ли е си мюсюлманин, отколкото християнин? Говори ли се за исляма в Библията?

Религията на последното време в библейските пророчества

Религията на последното време ще бъде такава, че лъжепророкът ще заблуди целия свят и ще го накара да се поклони на Антихрист чрез правене на чудеса като предизвиква огън да излиза от небето. Тази религия вече съществува, но ще се превърне в универсална чрез силата, дадена от дявола на Антихриста и лъжепророка. Библията не ни казва как точно ще се нарича тази религия, но ние можем да определим каква ще е тя, като погледнем фактите. Може да се каже, че християнството и ислямът преобладават в света (включват общо повече от половината от световното население). И макар че по-голямата част от останалите хора се причислява към индуизма, атеизма и комунизма, изглежда те няма да играят голяма роля в последното време.

Сред християнските църкви днес има много такива, обявяващи, че всички религии се покланят на един и същи Бог и че затова трябва да ги прегърнем. Католическата църква популяризира тази идея с т. нар. междурелигиозна доктрина и отива дотам, че заявява в Катехизиса, че мюсюлманите се покланят на един и същи Бог, както е в християнството, и поради това те еднакво ще получат същото спасение. Това означава, че те смятат, че няма значение дали си християнин или мюсюлманин, и че можеш да получиш спасение чрез всяка от двете религии.

От друга страна, мюсюлманите нямат такова вярване. В действителност мюсюлманската доктрина учи, че Исус е само пророк, а не изява на Бога в плът, и че Той ще се завърне в последните времена, за да научи християните в пътя на мюсюлманите и да ги обърне към тяхната вяра. Пророчествата на Библията и мюсюлманските пророчества за Антихриста (мюсюлманския Махди) и лъжепророка (мюсюлманския Исус) са като огледален образ едно на друго, но добрите в исляма са лошите в Библията. Това е един много добър показател, че Антихристът ще се въздигне като Махди на исляма, и заедно с него ще обедини християнския свят чрез лъжепророка, създавайки глобална ислямска религия. Библията ни казва, че тази религия на последното време ще бъде налагана на хората и че те ще бъдат убивани, ако я отхвърлят. Мюсюлманските пророчествата ни казват, че мюсюлманите ще убият всеки, който не иска да приеме исляма.

Библията ни казва, че светът ще бъде заблуден от лъжепророка, извършващ чудеса пред очите на хората като предизвикване на огън от небето. За всеки човек лъжепророкът ще има вид на такъв, който притежава Божествена сила, и той ще заблуди всички да се покланят на Антихрист.

Дали ислямът действително е истинска религия, покланяща се на същия Бог, както християнството?

Трябваше да си задам този въпрос: кой е богът на исляма? Наистина ли е същият Бог, на който се е покланял Авраам, както искат те да вярваме?

Твърди се от мюсюлманите, че арабите в Мека са потомци на Исмаил, син на Авраам. Твърдят също, че Исмаил се установява в Мека, където той, заедно с Авраам, построил Кааба и предал на своето потомство религията на истинския Бог.1 Смята се, че в течение на годините исмаиляните са извратили поклонението към истинския Бог, не като изоставили вярата си в него, но прибавяйки други богове в своето поклонение, и по този начин развратили религията на Бога, предадена им от техния баща Исмаил. Всъщност, доказуемо е, че това не е вярно, както ще ви покажа.

В Стария Завет, във времето около поставяне началото на Израел, започва поклонение на фалшивия Бог, наречен Ваал, което се състои от поклонение към небесните тела, от които най-голямото в небето е Луната. Библейските и историческите доказателства показват, че моавците се покланяли на Ваал. Предислямските и мюсюлмански източници сочат: (а) че жителите на Мека са приели идола Хубал от моавците и (б), че Аллах и Хубал са всъщност идентични. По този начин, независимо дали жителите на Мека са исмаиляни или не, има доказателствата, които са силни и достатъчни да се заключи, че богът на Мохамед – Аллах – е всъщност Хубал, т.е. Ваал на моавците, и следователно не е Богът на Библията. Мохамед включва характеристиките и наименованията на различни други богове в новото си монотеистично послание за Аллах, но той очевидно започва изграждането на образа на Аллах с Хубал – главният бог на жителите на Мека.

Предислямските езически араби почитали богът-луна Аллах, като се молили, обърнати към Мека, по няколко пъти на ден; отивайки на поклонение в Мека; обикаляйки храма на бога-луна, наречен Кааба; целувайки черния камък; с убиване на животни и принасянето им в жертва на бога-луна; с хвърляне на камъни по дявола; с пост по време на месеца, който започва и завършва с полумесец; с даване на милостиня на бедните и т.н.2

Ако сте чели новините през последните месеци, сигурно знаете, че съвременните мюсюлмани практикуват точно тези ритуали.

Мюсюлманите се покланят на същия фалшив бог, на който са се покланяли хората в ранните времена, когато е поставено началото на Израел.

Най-важното е, че мюсюлманите казват, че не е нужно да вярваш в Исус Христос, за да бъдеш спасен! Мюсюлманите ще признаят, че Исус Христос е бил истински пророк, но ще отрекат, че Той е Месията (въпреки че някои западни мюсюлмани ще кажат, че Той е бил помазан), както и ще отрекат, че Той е Бог, изявен в плът като Божия син (Йоан 1:14), и също ще отрекат, че Той умря на кръста и възкръсна. Звучи ли адвекватно? Категорично не! Такава вяра не може да бъде истинна, защото самият Исус Христос е казал, че е Месията и че е Син на Бога!

Евангелие от Йоан 4:26: „Казва й Исус: Аз, Който се разговарям с тебе, съм Месия.”

Евангелие от Йоан 9:35-37: „Чу Исус, че го изпъдили вън, и, като го намери, рече: Ти вярваш ли в Божия Син? Той в отговор рече: А Кой е Той, Господи, за да вярвам в Него? Исус му рече: И видял си Го, и Който говори с тебе, Той е.”

Според мюсюлманските вярвания излиза, че Той е лъжепророк! Какво извращение! Но това е лъжа, на която се гради вярата на един и половина милиарда души. Ние абсолютно трябва да вярваме, че Исус Христос е Бог, изявен в плът, разпнат за нашите грехове, и възкръснал. Това е Евангелието!

Евангелие от Йоан 8:24: „По тая причина ви рекох, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете.”

Евангелие от Йоан 3:18: „Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.”

Деяния на апостолите 4:12: „И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим.”

Няма спасение чрез друго име, освен чрез името на Исус! Не чрез Мохамед, не чрез Буда; няма друго име…

Думата „ислям“ означава подчинение. Не само в смисъла на подчинение на Аллах, но и в смисъла на налагането на всеки да се подчини на принципите на исляма. Ислямът има за цел покоряването на света и поставянето му в подчинено положение. Мюсюлманите вярват, че Мохамед е пример за правилно поведение. Те се стремят да бъдат като него по същия начин, по който християните се стремят да бъдат като Исус. Мохамед казва да се разпространяват, чрез война, нормите на исляма. Мохамед става все по-насилствен, развивайки се в попрището си, и прекарва 10 години в Медина, създавайки армия, която да порази неговата родина, Мека, след като е избягал от езичниците през 622 г. Той убива хиляди хора и във война покорява Арабия. Мюсюлманите са насърчавани към актове на героизъм в битка. Обещава им се, че на тези, които убиват и които биват убити, наградата ще им бъде раят. Това е водещият принцип за атентаторите-самоубийци. Те смятат, че тъй като убиват, докато се самоубиват, грехът на самоубийство е изкупен от мъченичеството на техните действия, и поради това ще бъдат възнаградени в рая. Ислямът е религия на политическото управление, система на управление. Тя не учи за лична връзка с Аллах, а е насочена към поставянето на света в подчинение на нейните правила.

Коранът е написан с течение на времето през живота на Мохамед (предаден или разказан от него). Отначало той се показва като мирен човек, но впоследствие променя много от своите ценности. Когато става все по-насилствен, неговите писания започват да отразяват отношението му. Правилното тълкуване на Корана е да се вземе всяко доктринално противоречие, а такива има извънредно много, и да се замени по-стария стих с последната му, най-нова версия, който процес се нарича анулиране. Проблемът е, че Коранът (не е съставен хронологически, а… – б. ред.) е съставен от най-дългата сура до най-кратката, така че е почти невъзможно да се разбере на кой противоречив стих да вярваш или да се подчиняваш. Мюсюлманите имат цяла комисия от учени, които да тълкуват Корана и да решават кои стихове са написани най-напред и да проследяват поредността им до последните такива.

Ако мислите, че ислямът е религия на мира, както твърдят, просто погледнете всички войни днес в Европа, Китай, Африка и т.н., в които мюсюлманите са включени, както и поведението им като цяло, скандирайки „смърт на Израел, смърт на Америка”, когато работят за постигането на целта си за покоряване на света. Ислямът ще бъде религия на мира, само когато те ще са завладели света и ще са го подчинили на принципите на исляма. Освен това, ако синът на ръководителя на „Хамас“ казва, че в исляма няма умерени възгледи, то аз му вярвам.

Наистина ли очакват да им повярваме, че се покланят на същия Бог, на който се покланят християните?

Религията на последното време в ислямските пророчества срещу Библията

Има предостатъчно доказателства, че ислямската религия ще бъде фалшива религия на последното време, използвана от библейския Антихрист. Ето защо мисля така:

Ислямските/мюсюлманските пророчествата са паралелен, но с обратен знак огледален образ на библейското пророчество относно последното време. Мюсюлманските добри герои са лошите герои на Библията.

Мюсюлманските пророчествата, изброени тук, се намират в Корана и Сунната. Някои вярват, че Мохамед е бил обладан от демон, който му е дал тези паралелни пророчества (всъщност Мохамед казва, че се страхува, че е обладан), но е възможно да е така просто защото той е имал копие от книгата Откровение и е използвал образеца на Библията така, че да изглежда автентично. Лично аз вярвам, че той е бил или обладан, или е получил тази информация и е бил направляван от демон или от самия дявол да основе ислямската религия.

Да разгледаме следния списък (моля ви да не забравяйте, че тези ислямски пророчества не са библейски, но те показват колко дълбоко ще се заблудят мюсюлманите по света, защото отразяват съвсем пряко това, което всъщност ще се случи, и ще изглежда така, сякаш пророчествата им се изпълняват, въпреки че са в подкрепа на версията на дявола и неговия Антихрист):

Според Библията Според исляма
Антихристът е безпрецедентен политически, военен и религиозен лидер, който ще се появи през последните дни. Махди е безпрецедентен политически, военен и религиозен лидер, който ще се появи през последните дни.
Лъжепророкът е второстепенна знакова фигура, която ще се появи в последните дни, и която ще подкрепя Антихриста. Мюсюлманският Исус е второстепенна знакова фигура, която ще се появи през последните дни, за да се подкрепя Махди.
Антихристът и лъжепророкът ще имат заедно мощна армия, която ще причини огромни щети на земята в опита ѝ да покори всеки народ и да доминира в света. Махди и мюсюлманският Исус ще имат мощна армия, която ще се опита да контролира всеки народ на земята и да доминира в света.
Лъжепророкът е описан по същество като дракон в ангешки одежди. Мюсюлманският Исус идва, носещ името на този, когото светът познава като „Божият Агнец, Исус Христос” Но мюсюлманският Исус идва да убие всички онези, които не се подчиняват на исляма.
Антихристът и лъжепророкът създават нов световен ред. Махди и мюсюлманският Исус създават нов световен ред.
Антихристът и лъжепророкът въвеждат нови закони по цялата земя. Махди и мюсюлманският Исус установява ислямския закон по цялата земя.
За Антихриста се казва, че „променя времената”. Съвсем сигурно е, че ако Махди е установил исляма по цялата земя, той ще преустанови ползването на събота и неделя като край на седмицата и дни за почивка, и на тяхно място ще наложи Петък – светият ден на исляма. Също така, той най-вероятно ще премахне грегорианския календар и ще го замени с ислямския календар, използван във всяка ислямска страна.
И Антихристът, и лъжепророкът ще бъдат мощни религиозни лидери, които ще се опитат да установят универсална световна религия. Махди и мюсюлманският Исус ще установят исляма като единствена религия на земята.
Антихристът и лъжепророкът ще екзекутират всеки, който не се подчинява на тяхната световна религия. По същия начин, Махди и мюсюлманският Исус ще екзекутират всеки, който не се подчинява на исляма.
Антихристът и лъжепророкът ще прилагат точно обезглавяването като основно средство за екзекутиране на неконформисти. Махди и мюсюлманският Исус ще използват за екзекуции ислямската практика на обезглавяване.
Антихристът и лъжепророкът ще имат точно определен дневен ред да убият колкото се може повече евреи и християни. Махди и мюсюлманският Исус мразят евреите и християните, и ще убият колкото е възможно повече от тях, докато останат само няколко, скрити зад скали и дървета.
Антихристът и лъжепророкът ще нападнат Ерусалим, за да го завоюват и завладеят (битката при Армагедон). Махди и мюсюлманският Исус ще нападнат Ерусалим, за да го завоюват отново и да го поставят под властта на исляма.
Антихристът ще се възкачи в еврейския храм като в свое владетелско седалище (мерзостта на запустението). Махди ще установи ислямския халифат от Ерусалим.
За лъжепророка се казва, че ще направи много чудеса, за да заблуди колкото може повече хора да подкрепят Антихриста. Казва се за Махди, че той самият контролира времето и реколтата. Лицето му се казва, че свети. Можем също така да допуснем, че след като на Исус се гледа като на някой, който е упълномощен от Аллах да върши чудеса, когато е на земята първият път, от него най-вероятно ще се очаква да продължи да ги върши, когато се завърне.
Вярването по времето на Мохамед (което все още се възприема от някои хора днес) е, че Антихристът е описан като яздещ на бял кон в Книгата Откровение. Махди е описан като яздещ на бял кон (по ирония на съдбата в същия стих в Откровение).
За Антихриста се казва, че сключва мирен договор (с мнозина) с Израел за седем години (потвърждението на Завета). За Махди се казва, че сключва мирен договор чрез евреин (по-точно чрез един левит) за период от точно седем години.
Исус, еврейският Месия, ще се завърне, за да защити евреите в Израел от военна атака от страна на широка коалиция от държави, водени от Антихрист и лъжепророка (битката при Армагедон). Даджал, ислямският Антихрист, ще спечели множество еврейски последователи и ще претендира, че е Исус Христос и че се бори срещу Махди и мюсюлманския Исус.
Характерно за духа на Антихриста е, че отрича най-уникалните и централни доктрини на християнството, а именно: за божествеността на Исус, въплъщението на Бог в плът и заместителната смърт на Исус на кръста. Доктринално и духовно за исляма е характерно отричането на неповторимите и централни доктрини на християнството, а именно: за божествеността на Исус, въплъщението на Бог в плът и заместителната смърт на Исус на кръста.
Основното предупреждение на Исус и на апостол Павел към християните е относно множеството измами и заблуди в последните дни. Ислямът е може би единствената религия на света, която практикува измамата като инструмент в помощ на налагането на своето господство. Тя всъщност има специфична доктрина, която позволява и дори призовава да се използва измама за постигане на желаната цел.
От Библията и историята научаваме, че последната империя на Антихрист ще бъде възродена версия на империята, която е приемник на Римската империя (желязото, смесено с глина, от книгата Даниил, глава 2). Империята, наследила Римската империя, е съчетание от паралелно съществуващите Свещена римска империя и Ислямската османска империя.
Когато се появи Антихристът, системата вече ще съществува в положение на готовност да го приеме като спасител и да покаже преданост към него. Ислямът е вече втора по големина религия, и заедно с християнството представлява повече от половината от населението на света. Ислямът очаква идването на Махди с всеобщо очакване. Католическата църква и много християнски църкви вярват, че мюсюлманите ще бъдат спасени така, както се спасяват принадлежащите към християнството, и смятат, че те се покланят на същия Бог, на който и християните. Ако това се приеме за истина, нужна е съвсем малка крачка, за да смениш вярата си, приемайки исляма.

Виждаме, че целият свят ще бъде заблуден от лъжепророка и Антихриста, включително мюсюлманите. Мюсюлманите ще вярват, че (Антихристът – б. ред.) е техният Махди, докато останалата част от света ще последва междурелигиозната тенденция да се вярва, че да си мюсюлманин е същото като да си християнин, и че всички ние се покланяме на един и същ Бог, и поради това ще получим едно и също спасение. Както беше посочено, католическата църква вече е включила принадлежащите към исляма като част от Божия народ, и много християнски църкви следват това убеждение. Това означава, че всеки, който е заблуден по такъв начин, ще смята, че е напълно нормално да се обърне в другата вяра – исляма.

Как ще изглежда светът в последното време? Народите на последния час

Империите на света от Вавилон до днес са били предсказани, и тъй като живеем във време, когато историята доказва какви са тези пророчества, ние имаме уникалното удоволствие да видим пророчеството разкрито.

Книгата на пророк Даниил ни дава две символични картини на правителствата на последното време.

От една гледна точка виждаме, че ще има четири царства, съществуващи в последните времена, и че те ще съществуват, когато Исус се върне, победи ги и установи Своето царство на земята. Тези споменати царства са конкретно: Великобритания, Русия, Германия и последното правителството на Новия световен ред, управлявано от Антихрист.

От друга гледна точка виждаме, че мидяните и персите управляват след Вавилон, следва гръцката империя, след това римската и най-накрая – паралелното съществуване и управление на Свещената римска империя и Ислямската османска империя. Тези две последни империи, взети заедно, съставляват общата площ, контролирана от Римската империя. От Библията и от историята научаваме, че последната империя на Антихрист ще бъде възродена версия на империята, която става приемник на Римската империя.

Библията ни казва, че тази последна империя (състояща се от две успоредни империи), ще бъде използвана като световното правителство на Антихриста и неговия фалшив пророк. Антихристът ще обедини мюсюлманския свят, съживявайки Османската империя, а лъжепророкът ще включи Европа, съживявайки Свещената римска империя, и те двамата ще ги обединят в едно цяло. Библията ни казва, че Антихристът ще управлява целия свят, но казва също и че по време на тези последни три и половина години той ще води войни за завладяване на все повече и повече народи . Не всички народи ще попаднат под властта му за толкова кратко време (площта, на която сега се намира Йордания, е тази, за която изрично се споменава, че се „измъква от ръката му“, наред с други), но той ще управлява последната доминираща в света империя.

Библията ни казва, че някои от народите, които съществуват днес, ще съществуват и когато Исус се завърне, и че Свещената римска/Османска империя ще се възроди и ще бъде обединена в Новия световен ред, който Антихристът ще използва, за да управлява света.

За исляма се пророкува в четвъртия печат на книгата Откровение.

В книгата Откровение 6: 1-8 и в книгата Захария 6:1-8 ни се дава предупреждение за духовете, които ще контролират света в последните дни. Бледият/зелен кон в Откровение и пъстрите и пепеляви коне в Захария говорят за духа на исляма.

Бледият кон отива на юг, язден от Смъртта, и Адът го следва, и им е дадена власт да убиват с меч и глад, и със земните зверове. В южното полукълбо са повечето от народите, поразени от бедност. Войната, престъпността, революцията, глада и земните зверове са по-изявени в по-изостаналите народи на страните от третия свят. Последните 100 години са „видели“ повече смърт, отколкото цялата човешка история (войни, аборти и т.н.) Пасажът в книгата Захария разделя бледия/зеления кон на две; на пъстри и пепеляви коне. Това прави по-лесно за разбиране, че в пророчеството има два компонента: Ислямът и Смъртта. Интересното относно този кон е, че значението на оригиналната гръцка дума се превежда като „блед“ в редакцията на Библията King James Bible, но думата chloros (khloros) също означава зеленикав или бледо зелен. Тази дума (chloros) също се използва на три други места в Библията: Марк 6:39, Откровение 8:7 и Откровение 9:4. И на трите места тя правилно е преведена като „зелено“. На този кон също е дадена власт над четвъртата част от земята. Тъй като ни е известно, че тези коне са духове, е изключително интересно, че цветът на исляма е зелен (техните знамена и т.н.), както и че днес в света има 1,48 милиарда мюсюлмани (последователи на исляма). Това е почти точно една четвърт от населението на света. Този кон отива на юг; а 96,5% от мюсюлманите по света са в южното полукълбо, в Африка и Южна Азия. Може ли ислямът да се определи като „Смърт“? Чувал съм аргументи, че терористите са само едни „радикали“ и наети бедни мюсюлмани, но ако се вгледате в историята на мъжете, които отвлякоха самолетите на 11 септември (2001 г. – б. ред.), те произхождат от средната класа и от богати семейства. Атаките, които се случват навсякъде, самоубийствените бомбардировки, масите мюсюлмани, скандиращи „смърт на Израел, смърт за Америка“, които не само бедните и радикалните, са израз на начина на мислене в исляма като цяло. Вижте какво се случи наскоро в Палестина. Те съзнателно избраха терористична организация в тяхното правителство! И като се има предвид това, което знаем за исляма и как той ще бъде използван от Антихриста, терминът „смърт“ тук може да се отнася за „втората смърт“ в Откровение, където тези, които не са спасени, идват пред Бога в деня на Страшния съд.

Какво се очаква в близко бъдеще

Събитието, което чакаме, и което може да се случи в най-скоро време, е Потвърждаването на завета. Потвърждаването на завета е следното: ще има международно споразумение, с което се потвърждава статута на Ерусалим и на постоянните граници на Израел. За тези неща се води битка с палестинците сега. В Библията се казва, че Антихристът ще потвърди завет с мнозина за 7 години. Това събитие ще бъде началото на последните 7 години от споменатите в книгата Даниил 490 години. Може да се окаже трудно да се идентифицира Антихрист по това време, защото той ще бъде просто един от многото.

Приблизително 8 месеца (0,7 години) след потвърждаване на завета, Антихристът ще започне да завладява света.

Антихристът и лъжепророкът ще обединят усилията си по това време.

Еврейският храм ще бъде възстановен, а жертвоприношения на животни ще започнат да се вършат отново от евреите.

Ерусалим ще бъде „заобиколен от войски“, което е вероятно картина на града, контролиран от силите на ООН и/или други сили за налагане на мир в Близкия изток.

В средата на тези последни 7 години (след три и половина години), Антихристът ще доведе до това да престане извършването на животински жертвоприношения във възстановения храм, и ще докара „мерзостта на запустението“, като или твърди, че е Бог, или че действа на мястото на Бога. Тогава със сигурност ще знаем кой е той.

Лъжливият пророк ще накара света да се покланя на Антихрист. Това ще стане възможно чрез силата, дадена му от самия дявол. Той ще извърши чудеса пред света, като предизвикване на огън от небето.

Божиите двама свидетели ще започнат своето пророчество в този момент. Няма да е възможно да бъдат убити в продължение на цели три години и половина, но ще бъдат убити накрая.

Библията ни казва, че те (светът) ще кажат: „мир и безопасност“. Това е призивът на Новия световен ред. Антихристът ще дойде в името на мира, за да превземе света, и Библията казва, че хората по света ще мислят, че най-накрая са постигнали целта си, пирувайки и забавлявайки се, и провъзгласявайки, че човечеството най-после е успяло да установи световен мир!

Антихристът ще превърне в действителност това, което се нарича „белегът на звяра“. Той най-вероятно ще бъде RFID тип система.3 В днешно време може да ти сложат чип под кожата, като дори имат татуиращо мастило, подходящо за работа с RFID, така че може би ще бъде използвано. Сигурно е, че това ще бъде наложено на всички хора, и няма да можеш да си намериш работа, да купуваш храна, да отидеш на лекар, да имаш банкова сметка или въобще някакъв начин да „купуваш или продаваш“, освен ако не се подчиниш. Това несъмнено ще дойде с полагане на някаква клетва или даване на обет за вярност към Антихриста и неговото правителство. Може дори да означава приемане на исляма. Това също ще бъде магистралата за ускорен трафик директно към ада. Всеки човек, който приеме белега на звяра, е осъден от Бога. За хората, които се покланят на единствения истински Бог, Исус Христос, това ще бъде ужасно време. Този период от време се нарича Голямата скръб.

Антихристът „ще направи да успява измамата“. Той ще бъде „вещ в лукавщини“. Най-вероятно ще бъдат много хората, които ще започнат да използват тъмни и зли сили, за да вършат магия и магьосничество.

И така, ще управлява ли ислямът света?

Според пророчествата на Библията, аз вярвам, че това ще стане. Ако искате по-подробна и по-задълбочена информация, посетете следния линк и прочетете за последната империя, за която Бог ни е говорил.

Трябва да сме подготвени и да не се заблуждаваме!


Публикува се с разрешение © 2014. Всички права върху превода запазени. Оригиналът на статията можете да видите тук.


Дан НордкуистДан Нордкуист бил атеист в продължение на много години. Сега той е новороден християнин, който обича истината и е прекарал много часове, дни и години в изучаване на Словото на Бога. Той все още няма „пълномощията“, дадени му от човеци; той счита себе си за грешник, спасен от благодатта на Бога, комуто е дадена любов към истината. Изучавал е трудовете на много други хора и е взел това, което е установено, че следва Словото и е отстранил това, което не следва точно Библията. Той е написал книга по настоящата тематика, съставена от неговите бележки, но в лесен за четене формат. Целта му е да сподели това, което е научил с някой, който ще го прочете. Семеен, с прекрасна съпруга, която той вижда като скъпоценен дар от Бога. Дан и съпругата му са благословени с четири деца.

Бележки

1. Кааба е древен храм, около който е построена джамията Масджид ал-Харам (Голямата джамия) в град Мека, Саудитска Арабия; вж. линк Уикипедия и Енциклопедия Британика (Бел. ред.).

2. Черният камък е вграден в източния ъгъл на храма Кааба и представлява древната каменна сграда, към която мюсюлманите се молят, в центъра на Голямата джамия в Мека, Саудитска Арабия; вж. линк на английски (Бел. ред.).

3. Терминът RFID (от английски, Radio Frequency Identification) означава радиочестотна идентификация и представлява метод за автоматично идентифициране на обекти, при който от идентификатори върху обекта се четат или записват данни чрез радиосигнали; вж линк (Бел. ред.).

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове