Споразумение за спомоществование с идеална цел (Общи условия)

Споразумение
за спомоществование с идеална цел
(Общи условия)

 

Предмет

Настоящото споразумение и общи условия дават правната рамка на спомоществователни престации (СП), обикновено изрязващи с в неголеми парични суми с цел извършване на целева нестопанска дейност.

Страни

От една страна, получателят на престациите е фондация Преображение, регистрирана в Търговския регистър и регистър на юридически лица с нестопанска цел — ТРРЮЛНЦ и по-специално проект Свобода за всеки (Организацията), а от друга – лице, което предоставя престацията и симпатизира на дейността на Организацията и цели подпомагането ѝ, което осъществява участие на лицето в проекта „Партньорска програма“ (Партньор, Спомоществовател или Спонсор).

Цели

Престацията от неголеми парични суми за нестопанска дейност (СП), или спомоществованието, се превежда в брой или по сметка, за целите на проект Свобода за всеки или други оперативни нужди на Организацията, например: поддържка на уебсайт и домейни с интернет адреси, оперативни разходи по издаването на електронното списание „Свобода за всеки“, издаване и публикуване онлайн на аудио и видео (подкаст) предавания, организиране на просветни събития и конференции, разходи за публикация на книжните издания на Организацията, посрещане на разходи по правозащитни инициативи и съдебни дела в защита правата на човека и ценностите на свободното и демократично общество, както и на християнските ценности. Организацията се задължава да употреби средствата за посочените или подобни цели. При поискване от лицето спомоществовател се издава нарочен документ за получената СП.

Членство

Партньорът се счита член на партньорската (спомоществователна) програма на Организацията до края на календарната година, в която е направил престацията.

Привилегии

Партньорите имат някои права и привилегии за участието си в Партньорската програма като безплатно получаване на някои книжни издания на Организацията (печатните броеве на списанието „Свобода за всеки“, издавани брошури, сборници и др. книги в печатен вид), както и на някои електронни издания (е-книги, специален бюлетин), както и на участие без входна такса или на занижена такава в събитията на Организацията, когато има такава такса или, в някои редки случаи, безплатна правна консултация. Организацията определя условията, при които се предоставят цитираните привилегии.

Отказ от право

Партньорът (спомоществовятелят) не може да търси отговорност за неизпълнение ако дейността на Организацията не му допада, не е съгласен с идеите, изявленията или дейностите на Организацията. Предоставените спомоществователни суми не подлежат на връщане ако Организацията не се отклонява систематично, неоснователно и съществено от обявените си идеални цели на дейност.

Терминология

Организацията и Партньор са страните по това Споразумение; спомоществователна престация – обект на сделка, парична сума, дадена за изпълнение на идеална цел; Партньорска програма – проект на членско участие в спомоществование на нестопанската дейност.

Особени условия

Ако спомоществователната престация възлиза на стойност по голяма от тази, която в гражданския оборот обикновено се счита „неголяма парична сума“, то Партньорът може да се позове на това Споразумение или да поиска да бъде сключено индивидуално такова, или нарочен грантов договор, с оглед уговарянето на индивидуални клаузи и условия.

Лични данни

Личните данни на Партньора (спомоществователя) се пазят съгласно законодателството и правилата за съхранение. За да се ползва от привилегиите по това Споразумение Спомоществователят предоставя необходимите данни за контакт като електронен адрес, телефон, пощенски адрес и други форми за електронна или традиционна комуникация.

Начало и срок на действие

Настоящото Общо споразумение има за начало на действието си за всеки Партньор от момента на неговата СП до изтичане на календарната година в която е направена последната престация. Всяка от страните може да прекрати настоящия договор с предизвестие направено в разумен срок или без предизвестие. С извършването на спомоществователна престация лицето, което участва в Партньорската програма, приема настоящото споразумение и общи условия, с изключение на случаите описани в клаузата “Особени условия”.

Последното обновяване на документа е извършено на 9.1.2024 г. (Предходни обновявания – на 7.2.2023 г., 22.1.2022 г. и 4.5.2021 г.).


Всички права запазени © 2004-2024. Забранено е всяко препечатване или разпространение по какъвто и да е начин.

Подобни постове