Споразумение за имуществена престация с нестопанска цел (Условия)

Споразумение
за имуществена престация с нестопанска цел
(Условия)

 

Предмет

Настоящите условия дават правната рамка на спомоществователни престации (СП), обикновено изрязващи с в неголеми парични суми с цел извършване на целева нестопанска дейност.

Страни

От една страна, получателят на престациите е фондация Преображение, регистрирана в Търговския регистър и регистър на юридически лица с нестопанска цел – ТРРЮЛНЦ и по-специално проект Свобода за всеки (Организацията), а от друга – лице, което предоставя престацията и симпатизира на дейността на Организацията и цели подпомагането ѝ, което осъществява участие на лицето в проекта „Партньорска програма“ (Партньор).

Цели

Престацията от неголеми парични суми за нестопанска дейност (СП) се превежда в брой или по сметка, за целите на проект Свобода за всеки или други оперативни нужди на Организацията, например: поддържка на уебсайт и домейни с интернет адреси, оперативни разходи по издаването на електронното списание „Свобода за всеки“, издаване и публикуване онлайн на аудио (подкаст) предавания, организиране на просветни събития и конференции, разходи за публикация на книжните издания на Организацията, посрещане на разходи по правозащитни инициативи и съдебни дела в защита правата на човека и ценностите на свободното и демократично общество, както и запазване на християнските ценности. Организацията се задължава да употреби средствата за посочените или подобни цели. При поискване от лицето се издава нарочен документ за получената СП.

Членство

Партньорът се счита член на партньорската програма на Организацията до края на календарната година, в която е направил престацията.

Привилегии

Партньорите имат някои права и привилегии за участието си в Партньорската програма като безплатно получаване на някои книжни издания на Организацията (печатните броеве на списанието „Свобода за всеки“, издавани брошури, сборници и др. книги в печатен вид), както и на някои електронни издания (е-книги), както и на участие без входна такса или на занижена такава в събитията на Организацията, когато има такава такса или, в някои редки случаи, безплатна консултация. Организацията определя условията, при които се предоставят цитираните привилегии.

Отказ от право

Партньорът не може да търси отговорност за неизпълнение ако дейността на Организацията не му допада, не е съгласен с идеите, изявленията или дейностите на Организацията, ако Организацията не се е отклонила съществено и неоправдано от целите и предмета си на дейност.

Терминология

Организацията и Партньор са страните по това Споразумение; престация – обект на сделка, парична сума дадена за изпълнение на идеална цел; Партньорска програма – проект на членско участие в спомоществование на нестопанската дейност.

Особени условия

Ако престацията възлиза на стойност по голяма от тази, която в гражданския оборот обикновено се счита „неголяма парична сума“, то Партньорът може да се позове на това Споразумение или да поиска да бъде сключено индивидуално такова, или грантов договор, с оглед предоставянето на индивидуални клаузи и условия.

Лични данни

Личните данни на Партньора се пазят съгласно законодателството и правилата за съхранение.

Момент и срок на действие

Настоящото общо споразумение има за начало на действието си за всеки Партньор от момента на неговата СП до изтичане на календарната година в която е направена последната престация, като последното обновяване на документа е извършено на 4.5.2021 г.


Всички права запазени (с) 2004-2022. Забранено е всяко препечатване или разпространение по какъвто и да е начин.

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Подобни постове