Насоки за автори в електронното издание Свобода за всеки

Молим да имате предвид следните насоки при писане и предаване на статиите:

Цели

Важно! Насоките тук касаят само журналната секция на сайта, тоест не се отнасят за материали, които публикуваме в блога или в секция “Анализи”. 

Нашият сайт цели популяризиране и защита на свободата на словото, съвестта и вярата, както и на семейните ценности.

Електронното списание “Свобода за всеки” излиза четири пъти в годината. То предоставя форум за диалог по въпросите на свободата на съвестта и избора и изразяването на религиозна вяра, както и по отношенията църква-държава или религия-държава.

Темите целят изясняване на богословското, политическото или правното разбиране на тези понятия, което до голяма степен остава неоформено в съзнанието на българското общество. Нашето желание е също да дадем възможност за практическото усвояване на ценността на свободата на словото, както и на всеки да изразява религията си в условията на толерантност и зачитане на правилата на демокрацията и свободното гражданско общество.

Дискусията, която провеждаме допринася за (1) разбирането на същността и ценността на тези фундаментални свободи (2) практическото приложение на механизми за усвояването на тези свободи в съвременното общество в България и (3) защитата на основните и неотменими права на свобода на съвестта, вярата и словото като фундаментални ценности на свбодното гражданско общество.

В този контекст отношенията църква-държава и религиозни общности-държава също попадат в тематиката.

Изданието е насочено към популярния читател, както и към читателите със специализиран интерес.

Съдържание

Съдържанието на статиите следва темата на броя, зададена от редактора, и отразява виждането на автора по съответната тема, от съответната позиция, от която авторът пише-политически, богословски, социологически, исторически или правен аспект. Няма ограничения за позицията, която заемате, стига да е по темата.

Стил

Електронният журнал е насочен едновременно към широката публика и към читателите със специализиран интерес. Затова е важно сложните концепции да бъдат представен на ясен език, по интересeн начин, ангажиращ вниманието на читателя. Електронните документи допълнително налагат краткост поради по-трудното четене от компютърен монитор. Следвайте простата схема: ВЪВЕДЕНИЕ > ИЗЛОЖЕНИЕ С АРГУМЕНТИ И ПРИМЕРИ > ЗАКЛЮЧЕНИE.

Обем

Дължината на Вашата статия не бива да е по-голяма от 4 компютърни страници на шрифт Таймс Ню Роман, размер 12 (около 2000 думи).

Формат и предаване

Ако вече не работите с редактор от сайта, предпочитаме материалът ви да е предаден в прикрепен файл по електронната поща на е-мейл на указания от нас отговорен редактор по получаване на материалите. Можете да предадете материала си във формат MS Word, RTF или обикновен текстови файл. Белжките под линия следва да са в края на материала, а не в основата на всяка страница. За отклонения от тези условия – моля да ни пишете.

Каре за автора

Три-четири изречения за Вас, вашата дейност, професия, постижения относими към тематиката, интереси, семейство. Карето ще бъде публикувано в края на материала за да добият представа читателите за вас. Ваш е изборът за съдържанието на това каре.

Фотография

Нужно е да ни изпратите скорошна цифрова портретна фотография, която ще публикуваме заедно със статията ви.

Срокове

Срокът за предаване на материали е обикновено десет дни преди деня на обявеното пускане на броя. За сроковете редактор/координатор ще държи връзка с вас.

Авторски права

Авторските права върху всички материали публикувани в електронното издание Свобода за всеки са собственост на изданието и на фондация Преображение. За употребата им в други публикации е нужно изрично разрешение. За разрешение влезте във връзка с нас. Авторите могат да публикуват статиите си в други издания, без разрешение, след изтичане на шест месеца от датата на обнародване на статията им в този уеб сайт. Статиите трябва да са нов, оригинален материал, непубликуван в други издания. Авторите на статиите отговарят за точното цитиране на източниците, на които се позовават.

Контакти

В случай, че имате въпроси моля пишете по електронната поща на:

адв. д-р Виктор Костов
гл. редактор

д-р Валентин Кожухаров
редактор/дописник

адв. Невена Стефанова
координатор/коректор