Решение на КЗД нарушава свободата на словото

Слушайте аудио на становището от адв. В. Костов – MP3

{mp3}2011/03/tsv-case-kzd-stmt{/mp3}

от адв. д-р Виктор Костов
Довереник на проф. Пламен Цветков,
във връзка с осъдително решение за извършена предполагаема дискриминация срещу „жителите на Димитровград”, постановено от Комисията за защита от дискриминация (КЗД) под №20 от 18.01.2011 г. по преписка №62/2010 г.

Цитираното решение, Комисията налага глоба на моя доверител само и единствено заради това, че той е изразил своето мнение публично, упражнявайки свое основно право – това на свободата на формиране на убеждение и изразяването на мнение. Считаме, че решението на Комисията е постановено в противоречие с материалния закон, то е неправилно и необосновано, както и е в постановено в нарушение на съдопроизводствените правила.

Plamen_CvetkovС решението срещу професор Цветков, за изказано от него мнение, като част от свободна дискусия в публично средство за информация Комисията налага санкция – глоба, в преки публично оповестеното извинение от страна на доверителя ми в същата медия – БНТ.

Това решение на КЗД ще произведе смразяващ ефект върху упражняването на основни човешки свободи, не само от страна на моя доверител, но и от всички, които разчитат на свободата на изразяване на мнение, на разпространение и събиране на информация, за да участват в живота на обществото.

С решението си срещу проф. Цветков КЗД грубо нарушава Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, а именно чл. 9, ал. 1 (свободата на мисълта, съвестта и  убежденията), чл. 10, защитаващ свободата на изразяване на мнение. С решението срещу свободно изразеното мнение КЗД нарушава и българската конституция, а именно така наречените комуникационни права – свободата на изразяване на мнение, чл. 39, ал. 1, чл. 40 – свобода от цензура на средствата за масова информация, чл. 41 свободата за събиране, получаване и разпространение на информация.

Административно-наказващият орган, тоест КЗД, в уведомлението си до проф. Цветков, за изготвеното решение, ползва подвеждаща терминология и подредба на текста, по начин, по който доверителят ми е останал с впечатление, че наложената глоба е дължима в едномесечен срок от уведомлението за решението.

С решението да ограничи свободното слово на моя доверител в частност и свободата на изразяване на мнение въобще, за пореден път КЗД доказва несъвършенството и дори вредното въздействие на специализирани комисии и квази-съдебни институции върху правораздаването, което и без друго страда от слаба ефективност и организация. Подобни държавни образувания често действат конюнктурно, в  защита на политически и групови идеологически интереси, а не на правата на личността и на законността.

Решението е обжалвано пред Върховен административен съд и ние сме уверени, че справедливостта, законността и уважението към основното човешко право на свободата на мисълта и словото ще бъдат защитени и противозаконното решение на КЗД ще бъде отменено.

Българската държава има исторически недъзи и вина срещу свободите на своите граждани, особено срещу свободата на формиране на мнение и неговото свободно изразяване. Да си припомним 45 годишния тоталитарен режим. Непокаяно и в същия дух, в настоящия случай държавен орган демонстрира отношение на незачитане на правото на свобода на съвестта, убеждения и публичното им изразяване. Уверени сме, че в крайна сметка свободните медии, обществото и правосъдната система няма да позволят това решение на КЗД да наложи за пореден път хомот на свободната мисъл и слово в страната.

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове