Знаменателна съдебна победа за свободата на религията и съвестта

От бюрото на адв. д-р Виктор Костов

Административен съд Видин постанови решение по адм. д. № 249/2010 г., заведено от четирима индивидуални ищци – евангелски християни и едно юридическо лице – Съюзът на църквите на адвентистите от седмия ден, София. Съдебното решение, с мотиви на осем страници, отменя чл. 14, т. 6 от Наредба № 1 на община Видин за „реда и сигурността”.

Атакуваната от нас наредба на общината приравняваше религиозната вяра с порнографията и ограничаваше основни конституционни права на „религиозните секти” като събиране и разпространение на информация, свобода на събранията, свобода на словото и изразяване на мнението. В решението съдът приема изцяло нашите аргументи и установява противоречие на оспорваната разпоредба с Конституцията, Европейската конвенция и Закона за защита от дискриминация, тоест с материалния закон; съдът установи и нарушение на процесуалния ред за постановяване на подобни наредби.

Пълният текст на това основополагащо съдебно решение можете да прочете в сайта на Административен съд Видин на следния линк.

Тази съдебна победа е първото подобно решение от български съд срещу антирелигиозния произвол на държавата на общинско равнище. С него се защитава принципа на законност и върховенство на Конституцията и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в частта им, в които тези основни закони защитават правото на християните да вярват, да се събират и да се покланят без намеса и дискриминация от държавни органи. Това решение е и в защита на конституционния принцип за отделеност на църквата от държавата, според който държавата не може да регулира богословието и съвестта на хората.

Изказвам благодарностите си и поздравления на църквите и вярващите, застанали на тази позиция по делото като ищци и жалбоподатели, както и на всички християни, които се застъпваха с молитва за това дело. С Божията помощ позицията ни в защита на справедливостта и законността допринесе за тържеството на свободата на вяра и проповед.

Община Видин e обжалвала това решение в срок от четиринадесет дни пред Върховен административен съд, и решението е окончателно и е влязло в законна сила.

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове