Заведено е правно становище на Свобода за всеки до Конституционния съд относно значението на “пол” (ОБНОВЕНА)

Табела са надпис "Конституционен съд"

Нечувано в историята на юриспруденцията запитване за тълкуване на Конституцията отправиха наскоро върховни съдии.

Във връзка със свое тълкувателно дело № 2/2020 г., през март Общото събрание на Върховен касационен съд, гражданска колегия, отправи запитване до Конституционния съд за това как се определя понятието „пол“ от Конституцията (КРБ), както и два други въпроса за приоритета при прилагането на КРБ или на международните договори. КС отхвърли въпросите, като допусна само този за пола, и то след като го преформулира. Това той направи с определение за допускане на к. д. 6/2021 от 29 април. Определението на КС можете да видите тук: http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/8ac59c4c-a24e-46ff-9a62-2fc5102ad088.

Свободhttps://www.constcourt.bg/bg/act-6971а за всеки и адв. д-р Виктор Костов, подкрепени от 12 евангелско-християнски вероизповедания, заведоха в КС Правно становище по конституционно дело № 6 от 2021 г. с вх. номер 222 от 31.05.2021 г.

Вижте правните становища на “Свобода за всеки”, ADF International и други на страницата на делото от сайта Конституционния съд.

Тук можете да прочетете обобщението на тезите, залегнали в становището, а цялото становище можете да изтеглите от линка по-долу. Няма ограничения за разпространението на Становището.

На тази страница се намира и пълният текст на становището по делото на ADF International – международна правозащитна организация, обединяваща над 3500 адвокати от целия свят, заведено под номер 221 от 31.05.2021 г. (вж. по-долу).

(ДОБАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ) Конституционният съд на Република България публикува правните становища на адв. д-р Костов и “Свобода за всеки” (СВ), и това на ADF International (в превод от английски) на официалната интернет страница на Съда по делото, ведно с други подадени становища. Съгласно Закона за Конституционния съд подадените и/или публикувани правни становища на заинтересувани страни не са задължителни за съдиите при произнасянето им по предмета на делото.

Линкове към пълния текст на становището на Свобода за всеки и адв. Костов, подкрепено от евангелско-протестантски вероизповедания, както и това на ADF International, които можете да намерите и по-долу. Следва откъс от становището на СВ:


До Конституционен съд на Република България

Становище

относно конституционното значение на „пол“

Представено по к.д. № 6 от 2021 г.

От адв. д-р Виктор Костов
Софийска адвокатска колегия

Свобода за всеки

… (Извлечение):

В настоящото правно становище представяме нашето мнение относно предмета на конституционно дело № 6 от 2021 г., формулиран в допуснатия от Конституционния съд (КС) въпрос въз основа на Искане от Общото събрание на гражданска колегия на Върховния касационен съд на Република България (…) с оглед нуждите на тълкувателно дело № 2/2020 г. на ОСГК на ВКС (Искането), а именно: „Как следва да се разбира понятието „пол“, използвано от Конституцията, и има ли то смисъл, различен от биологичен пол?“. Мнението е подкрепено от 11 вероизповедания.

  1. ОБОБЩЕНИЕ НА НАСТОЯЩОТО СТАНОВИЩЕ

Считаме, че понятието „пол“ следва да се възприема като категорично установено в Конституцията на Република България (КРБ), по самия смисъл на регулярната, всеобща, традиционна и непроменена употреба на този термин, и конкретно предвид чл. 6, ал. 2, чл. 46, ал. 1 и чл. 47, ал. 2 от КРБ. В тази връзка, нашето мнение накратко е следното:

  • Безспорност на разбирането за понятието „пол“ в КРБ. Употребата на „пол“ в Конституцията изцяло потвърждава наличието на два естествени и различаващи се пола и до настоящия момент, след приемането на действащата конституция, не е имало съмнение относно значението на този термин. Такъв въпрос не е стоял и в която и да било предишна конституция на България от времето на конституционната история на страната и нацията – от Търновската конституция, приета в края на 19-ти век, до настоящата, приета през 1991 г.;
  • Отсъствие на юрисдикция. Конституцията, и по-скоро конституционният законодател, не може да реши що е „пол“ – това е въпрос, вече решен от иманентната същност на човека, от неговото битие и устройство. Така „пол“ е термин, употребен от КРБ в общоприетото му значение. КРБ не създава етимология и нов понятиен апарат, а твори право и правила, основаващи се на вече съществуващия език и понятия. С даването на тълкувание за някакво различно от това значение на думата пол, която означава принадлежност на човека към мъжете или жените, Конституционният съд (КС) би поставил КРБ над смисъла и значението на думите, над етимологията, наложена от обществения консенсус, историята, традицията, християнската религия, други религии, здравия разум и естеството на нещата. Тоест КС може да си служи с думите, за да разясни значението им, доколкото следва да се прилага КРБ и закона, но не може да променя това значение на тези думи, с което те са употребени в КРБ. Разбирането за мъжки и женски пол е употребено в КРБ по точно този начин, защото законодателят се е опрял на безспорно установеното значение на тези термини.
  • Сложно-съставност на пола и обвързаност с биологията, съвестта и морала. „Полът“ не е само биологична категория, но и духовна и душевна такава. Животните също имат пол, ако разчитаме само на биологични характеристики, но те нямат способността на морална оценка, нито съвест и духовност, каквито имат хората – мъже и жени. Християнското и богословското третиране на човешката личност като бинарна (двоична) по отношение на пола следва да бъде взето предвид при повдигането на подобни въпроси, особено когато на същите им е придадено правно значение.

2. ПОДРОБНИ АРГУМЕНТИ

В следващите точки представяме по-подробно аргументите.

… (Продължава)


ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛОТО СТАНОВИЩЕ на адв. Костов и СВ – PDF файл


ИЗТЕГЛЕТЕ СТАНОВИЩЕТО НА ADF INTERNATIONAL – PDF файл


Правно становище по к.д. 6-2021
Становище на ADF по к.д. 6-21

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове